Web Sayfası Tasarım & Programlama

Evren yazılım ailesi olarak işletmenizin ürünlerini, hizmetlerini, faaliyet alanlarını internet ortamında tanıtmanız için gereken web sitesi çalışmalarınızı uzman ekibimizle en kısa sürede en uygun fiyatlara yapmaktayız.

Web Sayfası, günümüzde işletmelerin ürünlerini ve hizmetlerini müşterilerine tanıtmak için kullanabileceği en etkili yoldur.

Referanslarımız

RestProperty
http://www.restproperty.com
PMAlanya
http://www.pmalanya.com
Avakado
http://www.avakado.net
     
Evzen Consept
http://www.evzenalanya.com
VisitAlanya
http://www.visitalanya.net
Alanya Eurodan
http://www.alanya-eurodan.com
     
Ali Çetin
http://www.alicetin.com.tr
Ev Restaurant
http://www.topalturizm.com
DTS Turkey
http://www.dtsturkey.com
     
Koç Oto
http://www.kochurda.com
Efe Nakliyat
http://www.efenakliyatalanya.com
Silver Rent
http://www.silverrentalanya.com
     
Tufan Group
http://www.tufangroup.com
Ethem Kaygısız
http://sairethemkaygisiz.com.tr
Net Entegre
http://www.netentegre.com

Türk Ticaret Kanunu Web Sayfası Yapma Zorunluluğu:

Yeni Türk Ticaret Kanunu ( ‘YTTK’ olarak anılacaktır) Anonim, Limited ve sermayesi paylara bölünmüş Komandit şirketlere şeffaflık prensibinden hareketle kanunda belirtilen hususları yayımlanmak üzere internet sitesi sahibi olma mükellefiyeti yüklemiştir.

YTTK’nın, “Elektronik İşlemler ve Bilgi Toplumu Hizmetleri” başlığını taşıyan 1524- 1528. maddeleri elektronik işlemler ve bilgi toplumu hizmetlerine ilişkin hükümler içermektedir. “İnternet Sitesi” kenar başlıklı 1524/1; her sermaye şirketinin (anonim, limited ve sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketler) bir internet sitesi açmaya mecbur olduğunu belirtmektedir.

Bu doğrultuda; 1 Temmuz 2013 tarihinden itibaren sermaye şirketleri bir internet sitesi açmak yahut şirketin internet sitesi zaten mevcutsa bu sitenin belli bir bölümünü 1524. maddede belirtilen hususların yayımlanmasına ayırmak zorundadır (YTTK, m.1524/1). Kanuna uygun biçimdeki web sitesinin bir numarayla tescili ile gereken diğer hususlar Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından sonradan çıkarılacak bir yönetmelik ile düzenlenecektir (YTTK, m.1524/4).

Web sitesi düzenleme mükellefiyeti altındaki şirketlerin internet sitesinde yer alacak bilgi ve belgeler, genel olarak, YTTK’nun 1524. maddesinin birinci fıkrasında ele alınmıştır:

Yayımlanacak içeriklerin başlıcaları şunlardır (YTTK m.1524/1):

a) Şirketçe kanunen yapılması gereken ilânlar,
b) Pay sahipleri ile ortakların menfaatlerini koruyabilmeleri ve haklarını bilinçli kullanabilmeleri için görmelerinin ve bilmelerinin yararlı olduğu belgeler, bilgiler, açıklamalar,

c) Yönetim Kurulu tarafından alınan; rüçhan, değiştirme, alım, önerilme, değişim oranı, ayrılma karşılığı gibi haklara ilişkin kararlar; bunlarla ilgili bedellerin nasıl belirlendiğini gösteren hesapların dökümü,

d) Değerleme raporları, kurucular beyanı, payların halka arz edilmesine dair taahhütler, bunlara ait teminatlar ve garantiler; iflâsın ertelenmesine veya benzeri konulara ilişkin karar metinleri; şirketin kendi paylarını iktisap etmesi hakkındaki genel kurul ve yönetim kurulu kararları, bu işlemlerle ilgili açıklamalar, bilgiler, belgeler,

e) Birleşme, bölünme, tür değiştirme halinde, ortakların ve menfaat sahiplerinin incelemesine sunulan bilgiler, tablolar, belgeler; sermaye artırımı, azaltılması dahil, esas sözleşme değişikliklerine ait belgeler, kararlar; imtiyazlı pay sahipleri özel kurulu kararları, menkul kıymet çıkarılması gibi işlemler dolayısıyla hazırlanan raporlar,

f) Genel kurullara ait olanlar dâhil her türlü çağrılara ait belgeler, raporlar, yönetim kurulu açıklamaları,

g) Şeffafık ilkesi ve bilgi toplumu açısından açıklanması zorunlu bilgiler,

h) Bilgi alma kapsamında sorulan sorular, bunlara verilen cevaplar diğer kanunlarda pay sahiplerinin veya ortakların aydınlatılması için öngörülen hususlar,

ı) Finansal tablolar, kanunen açıklanması gerekli ara tablolar, özel amaçlarla çıkarılan bilançolar ve diğer finansal tablolar, pay ve menfaat sahipleri bakımından bilinmesi gerekli finansal raporlamalar, bunların dipnotları ve ekleri,

i) Yönetim kurulunun yıllık raporu, kurumsal yönetim ilkelerine ne ölçüde uyulduğuna ilişkin yıllık değerlendirme açıklaması; yönetim kurulu başkan ve üyeleriyle yöneticilere ödenen her türlü paralar, temsil ve seyahat giderleri, tazminatlar, sigortalar ve benzeri ödemeler,

j) Denetçi, özel denetçi, işlem denetçisi raporları,

k) Yetkili kurul ve bakanlıkların konulmasını istedikleri, pay sahiplerini ve sermaye piyasasını ilgilendiren konulara ilişkin bilgiler.

Yine YTTK’ya göre, şirketin internet sitesinin 1524. maddenin amaçlarına özgülenmiş kısmında yayımlanan içeriğin başına tarih ve parantez içerisinde “yönlendirilmiş mesaj” ibaresinin konulması gerekmektedir (YTTK m.1524/4). Sözkonusu kavram, kısaca, üçüncü kişiye yönlendirilen mesajı kastetmektedir. Yönlendirilmiş mesaj, ona dayanan tarafından, yönlendirildiği şekli ile alınmış sayılır.

Yönlendirilmiş mesajla ilgili olarak, YTTK’nın öngördüğü diğer bir yükümlülük ise, bunların basılı şekillerinin ayrıca muhafaza edilmesine ilişkindir. YTTK m. 1524/6 ; “Yönlendirilmiş mesajların basılı şekilleri 82. madde uyarınca ayrıca saklanır. İnternet sitesinde yer alacak bilgiler metin hâline getirilip şirket yönetimince tarih ve saati gösterilerek noterlikçe onaylı bir deftere sıra numarasına göre yazılır veya yapıştırılır. Daha sonra sitede yayınlanan bilgilerde bir değişiklik yapılırsa, değişikliğe ilişkin olarak yukarıdaki işlem tekrarlanır” hükmünü içermektedir.

YTTK m. 1524/5′te; “Bu Kanun ve ilgili diğer kanunlarda veya idarî düzenlemelerde daha uzun bir süre öngörülmedikçe, şirketin internet sitesine konulan bir içerik, üzerinde bulunan tarihten itibaren en az altı ay süreyle internet sitesinde kalır; aksi hâlde konulmamış sayılır. Finansal tablolar için bu süre beş yıldır” denilmiştir. Dolayısıyla, şirketin “internet sitesine konulan bir içerik”ten finansal tablolar dışında kalanlar en az altı ay boyunca sitede kalmalıdır. Finansal tablolara ise en az beş yıl süreyle şirketin internet sitesinde yer verilmelidir.
Kanun, anılan yükümlüklere uyulmamasına çok ağır hukukî sonuçlar bağlamıştır. 1524/1’e göre internet sitesi açılmaması yahut mevcut olmakla birlikte sitenin özgülenmiş kısmında yukarıda bahsedilen içeriğe yer verilmemesi durumunda kanuna aykırılığın doğmasına yol açan yöneticiler ile yönetim kurulu üyelerinin sorumluluğu doğar (YTTK, m.1524/2).

Sermaye şirketlerinin internet sitesi açma ve gerekli bilgi ve belgeleri özgülenmiş mesaj olarak saklama yükümlülüğüne aykırı davranılması durumunda uygulanacak cezalara, YTTK m. 562/12 yer vermiştir. Bu maddeye göre; 1 Temmuz 2013 tarihinden itibaren şirketin internet sitesinin oluşturulmaması veya şirketin bir internet sitesinin var olmasına karşılık bir bölümünün bilgi toplumu hizmetlerine ayrılmamış olması suç oluşturacak ve sermaye şirketinin türüne göre, anonim şirketlerde yönetim kurulu üyeleri, limited şirketlerde müdürler ve sermayesi paylara bölünmüş komandit şirkette ise yönetici olan komandite ortaklar, altı aya kadar hapis ve yüz günden üçyüz güne kadar adlî para cezasıyla cezalandırılacaklardır.

Yine aynı fıkra gereği, internet sitesine konulması gereken içeriğin usulüne uygun bir şekilde konulmaması hali de suç olarak değerlendirilmekte ve faillerine (anonim şirketlerde yönetim kurulu üyeleri, limited şirketlerde müdürler ve sermayesi paylara bölünmüş komandit şirkette yönetici olan komandite ortaklar) üç aya kadar hapis ve yüz güne kadar adlî para cezası verilebilecektir. Maddenin devamında, internet sitesine yukarıda bahsedilen içeriği usulünce koymayan şirket yöneticilerinin ise üç aya kadar hapis ve yüz güne kadar para cezasıyla cezalandırılabilecekleri düzenlenmektedir.

Web Sayfası Paketlerimiz

Mini Paket

İşletmenizin faliyet alanlarını, iletişim bilgilerini internet üzerinden daha büyük bir kitleye tanıtmak için bir başlangıç.

 • 1 Yıllık Alan Adı
 • 1 Yıllık Hosting
 • 5 adet E-Mail
 • Firmanızın iletişim bilgileri
 • Firmanızın faaliyet alanları
 • Ürün ve Hizmetleriniz
 • Ziyaretçi Sayısı

Örnek Site

Standart Paket

Kontrol panelinden ürün bilgilerini, ürün resimlerini ekleyebilir ve müşterilerinize tanıtabilirsiniz.

 • 1 Yıllık Alan Adı
 • 1 Yıllık Hosting
 • 5 adet E-Mail
 • Ürün Ekleme
 • Firma Hakkında Bilgi
 • İletişim Bilgileri
 • Kontrol Paneli

Örnek Site

Profesyonel Paket

İşletmenizin tanıtımının yanında ürün ve hizmetlerinizi ekleyebilir ve online satışa sunabilirsiniz.

 • 1 Yıllık Alan Adı
 • 1 Yıllık Hosting
 • 10 adet E-Mail
 • Ürün Ekleme
 • Online Sipariş Sistemi
 • Firma Bilgileri
 • Kontrol Paneli

Örnek Site